Verlichting

V e r l i c h t i n g   o f   d e   o p l o s s i n g

Het gaat er in het leven niet direct om om spirituele verlichting te bereiken. Het gaat er in de eerste plaats om je karma uit te werken, je jezelf opgelegde geestelijke taken in de stof, op aarde uit te voeren. Wanneer je daar, na vele levens, mee klaar bent volgt verlichting van Zelf. Deze verlichting is eigenlijk een eerste staat van Liefde die in volgende niet aardse, geestelijke levens naar een steeds hogere en verfijnder vorm gebracht gaat worden. Dat wat na de spirituele verlichting komt is de Oplossing. 

de oplossing

Het uiteindelijke doel van de mens is niet iets wat hier op aarde gerealiseerd kan worden. Het echte einddoel is de oplossing, het totaal één zijn met GOD. De Verééniging. Het Oplossen in één. Er bestaat geen systeem of religie dat je naar verlichting leidt. Er is geen shortcut. Dat wat je naar verlichting brengt is het leven. In het leven bevinden zich de ervaringen die je helpen te herinneren en te beseffen wie, of beter gezegd: Wat je werkelijk bent.

god

Het is allemaal begonnen met dat we 1 waren met GOD. Om wille dat GOD zichzelf kan ervaren zijn wij, als onafscheidelijke delen van GOD,  in de vorm van mensen werkzaam in een bewustwordingsproces. De uitkomst van dit proces staat vast. Het is het absolute weten, het absoluut bewust zijn dat IK GOD is. We zijn van GOD afgescheiden om middels ervaringen tot het bewustzijn IK is GOD te komen en zo weer als het ware bij GOD terug te keren.

Liefde

Er is een mogelijkheid tot versnelling en dat is de weg van het Hart, dat is net zoveel Liefde voor GOD ontwikkelen als de Liefde die GOD voor de individuele mens heeft. Zolang de liefde niet direct tot GOD gericht kan worden, dan is de weg het ontwikkelen van liefde voor de dingen, de dieren (vegetarisme) en de  mensen om je heen. Liefde ontwikkelt zich vanzelf tot zij al-omvattend is geworden.

een

Eén-wording met God kan ook verwezenlijkt worden door je de eigenschappen van GOD eigen te maken, door het Zelfde te worden. Maak jezelf gelijk aan GOD door goed te doen en door goed te zijn. GOED is fonetisch en qua spelling bijna gelijk aan GOD, er zit nog een E van ego in de weg.

 

D e   w e g 

De weg naar het Gouden Hart als zijnde het doel van het leven gaat door vele poorten. De poorten zijn de omstandigheden en de ervaringen die doorleefd en doorzien dienen te worden. Daarna kun je met de verworven wijsheid verder. Iedere poort bestaat uit puur Maya, de zelf geschapen wereld met hoge werkelijkheidswaarde voor de betrokkene. Door afstand van de betrokken persoon en situatie te nemen ( door vèr – sta(a)nd ); door zichzelf te observeren verwerft men inzicht in de persoon.

zelfkennis en zelfinzicht

Zelfkennis leidt tot een correctie van het zelfbeeld en groeit synchroon het inzicht in de zin en de betekenis van het leven. Vanaf dit stadium kan er van spiritualiteit gesproken worden. Tot dit stadium is er sprake van eigenbelang en ik-gerichtheid.

 

D e   w a r e   b e t e k e n i s

De betekenis van het leven is de mogelijkheid tot herééniging, het opnieuw één worden met GOD……  We zijn in de menselijke gedaante beland om bewust te ervaren dat GOD en Ik nog steeds één zijn. De mens bestaat uit drie delen: Het eerste deel is de persoon, het tweede deel is de ziel en het derde deel is de geest. Geest en GOD is het zelfde.

Over de persoon

In het lichaam met de zintuigen huist de persoon. In en om het lichaam wonen naast de persoon ook de ziel en de Geest. Een mens wordt honderden, duizenden keren op deze aarde geboren om vele ervaringen op te doen en van die ervaringen te leren, door ervaring wijs te worden. 

Over de ziel

De ziel is het tijdelijke jasje van De Geest en begeleidt de vele persoonlijkheden door de levenservaringen. De opgedane ervaringen worden in de ziel opgeslagen en met de ziel meegedragen door de levens heen. De persoon denkt, spreekt en handelt waar ervaringen uit voort vloeien. Ervaringen die direct betrekking en uitwerking hebben op de persoon. Doordat de persoon dit waar-neemt zal hij vanwege eigen-belang afwegingen gaan maken hoe bijvoorbeeld te spreken of hoe te handelen. Zo zal de jonge egoïstische ziel door de vele levens langzaam maar zeker transformeren naar een nieuwe gedaante. Een nieuwe gedaante, een nieuw mens, niet een mens die vol zit met eigenbelang en allerlei neurotische trekken. Maar een mens die vol-ledig is (zodat GOD er in kan wonen), een mens die zich bezig houdt met zuivering op alle niveaus. Zuiver eten, zuiver denken, zuiver spreken, zuiver handelen en het ontwikkelen van deugden. De éénwording met GOD kan alleen maar plaats vinden wanneer de mens gelijk is aan GOD. De mens nadert zijn voltooiing zodra de mens bewust betrokken raakt bij innerlijke zuivering en dit toepast op het denken, het spreken en het handelen. Zodra men op alle levensgebieden, die overigens corresponderen met de chakra’s, ervaringsvol is geworden en dus wijs, zal Verlichting optreden. Dit is de staat van bewust-zijn waar Liefde een hoofdrol speelt, weet dat Licht en Liefde eigenlijk het Zelfde zijn. De ziel wordt achter gelaten in de fase na Verlichting, wanneer de tijdelijke gedaanten, de persoon en de ziel, oplossen in het goddelijke. Dan is er sprake van GOD-realisatie of Zelf-realisatie.

Over de Geest

De Geest is het leven, is de energie in de persoon en de ziel. Geest is GOD en dat ben Ik. Zodra het mysterie van het leven is ontsluierd, zegt het ik: I k   b e n

G O U D