Verlichting

monochrome goud

V e r l i c h t i n g   o f   d e   o p l o s s i n g

Het gaat er in het leven niet direct om om spirituele verlichting te bereiken. Het gaat er in de eerste plaats om je karma uit te werken, je jezelf opgelegde geestelijke taken in de stof, op aarde uit te voeren. Wanneer je daar, na vele levens, mee klaar bent volgt verlichting van Zelf. Deze verlichting is eigenlijk een eerste staat van Liefde die in volgende niet aardse, geestelijke levens naar een steeds hogere en verfijnder vorm gebracht gaat worden. Dat wat na de spirituele verlichting komt is de Oplossing. 

de oplossing

Het uiteindelijke doel van de mens is niet iets wat hier op aarde gerealiseerd kan worden. Het echte einddoel is de oplossing, het totaal één zijn met hetZelf. De Verééniging. Het Oplossen in één. Er bestaat geen systeem of religie dat je naar verlichting leidt. Er is geen shortcut. Dat wat je naar verlichting brengt is het leven. In het leven bevinden zich de ervaringen die je helpen te herinneren en te beseffen wie, of beter gezegd: Wat je werkelijk bent.

verstrengelde harten

 

D e   w e g 

De weg naar het Gouden Hart als zijnde het doel van het leven gaat door vele poorten. De poorten zijn de omstandigheden en de ervaringen die doorleefd en doorzien dienen te worden. Daarna kun je met de verworven wijsheid verder. Iedere poort bestaat uit puur Maya, de zelf geschapen wereld met hoge werkelijkheidswaarde voor de betrokkene. Door afstand van de betrokken persoon en situatie te nemen (door vèr-sta(a)nd); door zichzelf te observeren verwerft men inzicht in de persoon.

zelfkennis en zelfinzicht

Zelfkennis leidt tot een correctie van het zelfbeeld en groeit synchroon het inzicht in de zin en de betekenis van het leven. Vanaf dit stadium kan er van spiritualiteit gesproken worden. Tot dit stadium is er sprake van eigenbelang en ik-gerichtheid.

 

D e   w a r e   b e t e k e n i s

De betekenis van het leven is de mogelijkheid tot herééniging, het opnieuw één worden met hetZelf……  De mens bestaat uit drie delen: Het eerste deel is de persoon, het tweede deel is de ziel en het derde deel is de geest.

Over de persoon

In het lichaam met de zintuigen huist de persoon. In en om het lichaam wonen naast de persoon ook de ziel en de Geest. Een mens wordt honderden, duizenden keren op deze aarde geboren om vele ervaringen op te doen en van die ervaringen te leren, door ervaring wijs te worden. 

Over de ziel

De ziel is het tijdelijke jasje van De Geest en begeleidt de vele persoonlijkheden door de levenservaringen. De opgedane ervaringen worden in de ziel opgeslagen en met de ziel meegedragen door de levens heen. De persoon denkt, spreekt en handelt waar ervaringen uit voort vloeien. Ervaringen die direct betrekking en uitwerking hebben op de persoon. Doordat de persoon dit waar-neemt zal hij vanwege eigen-belang afwegingen gaan maken hoe bijvoorbeeld te spreken of hoe te handelen. Zo zal de jonge egoïstische ziel door de vele levens langzaam maar zeker transformeren naar een nieuwe gedaante. Een nieuwe gedaante, een nieuw mens, niet een mens die vol zit met eigenbelang en allerlei neurotische trekken. Maar een mens die vol-ledig is , een mens die zich bezig houdt met zuivering op alle niveaus. Zuiver eten, zuiver denken, zuiver spreken, zuiver handelen en het ontwikkelen van deugden. De mens nadert zijn voltooiing zodra de mens bewust betrokken raakt bij innerlijke zuivering en dit toepast op het denken, het spreken en het handelen. Zodra men op alle levensgebieden, die overigens corresponderen met de chakra’s, ervaringsvol is geworden en dus wijs, zal Verlichting optreden. Dit is de staat van bewust-zijn waar Liefde een hoofdrol speelt, weet dat Licht en Liefde eigenlijk het Zelfde zijn. De ziel wordt achter gelaten in de fase na Verlichting, wanneer de tijdelijke gedaanten, de persoon en de ziel, oplossen. Dan is er sprake van Zelf-realisatie.

Over de Geest

De Geest is het leven, is de energie in de persoon en de ziel. Zodra het mysterie van het leven is ontsluierd, zegt het ik:  I k   b e n   I k  ( I k   b e n   G o d )

 

G O U D