Spirituele kunst

spirituele kunst

D e   s p i r i t u e l e   k u n s t

Wat in de werken wordt uitgebeeld, is de essentie van het leven. De invalshoek is de belichting dat alles Liefde is en dat je dat in de kern van het bestaan, in de geometrische grondpatronen, kunt terug zien. Na deze geometrische vormen houden beelden op te bestaan. Wat overblijft zijn de punt en de cirkel en zij zijn de ultieme, perfecte vorm en het toppunt van schoonheid. De onderstaande spirituele kunst is grotendeels gebaseerd op heilige geometrie. Het gebruikte goud is 24 karaats bladgoud. Het copyright © is van Nenno de Zoete, Dordrecht.

H e i l i g e   g e o m e t r i e

De Gouden Hart kunst onderscheidt zich onder meer van andere heilige geometrie kunst door het veelvuldige gebruik van 24 karaats goud. Daarnaast worden de kunstwerken gekenmerkt door de grote eenvoud en zijn zij in de uitvoering bijna perfect te noemen. Verder is Liefde in de vorm van Gouden harten een regelmatig terugkerende kenmerk van de symbolen. Tot slot mag de krachtige werking op het hartchakra niet ongenoemd blijven; door alleen maar te kijken wordt je hart gevuld met liefdesenergie.

S p i r i t u e l e   s Y M B O L E N

De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite het ware alchemistische werk. Een spiritueel symbool vertegenwoordigt en verbeeldt geestelijke kennis en wijsheid. Het is een krachtig spiritueel werktuig die de mens inspireert en zuivert. Spirituele werktuigen in de zin dat ze ook buitengewoon geschikt zijn om op te mediteren.

B e y o n d   d u a l i t y

spiritueel kruis vol symboliek

4 x i  makes a Crossi am the Wayi am the Truthi am Lifei Am. De cirkel staat voor perfectie net als de punten op de i. Dit spirituele symbool is de signatuur van Nenno de Zoete

 

D e   k u b u s   m e t   6   G o u d e n   H a r t e n

zes gouden harten maken een gouden kubus

De kubus staat symbool voor het aardse leven en het hart voor Liefde. De zes gouden harten op de zes zijden van de gouden kubus verwijzen naar het feit dat alle zijden van het leven als basis, als essentie, Liefde hebben. De harten ontstaan uit het centrum van de kubus, uit één en het zelfde punt. De essentie.  61 x 61 cm zuurvrij papier.

 

1 2   G o u d e n   H a r t e n   v o r m e n   2   k u b u s s e n

12 gouden harten vormen 2 gouden kubussen, tevens een hyperkubus

De ene kubus wordt gevormd door de grijze lijnen, de andere kubus door de zilveren lijnen. Een kubus symboliseert het leven op aarde en het hart Liefde. De zes harten op alle kanten van een kubus symboliseren dat alle aspecten van het leven gebaseerd zijn op Liefde. De harten wijzen allemaal naar het midden van de kubus, naar een enkel punt, wat betekent dat alle aspecten van het leven naar 1 punt leiden, naar hetZelf. Door de specifieke plaatsing van de 2 kubussen kun je een kloksgewijze beweging voorstellen. Dan ontvouwt zich nog een betekenis: Liefde op aarde in actie. 24 karaat bladgoud op museum karton, 60 x 60 cm.

 

D e   p i r a m i d e  :  T r a n s f o r m a t i e

    gouden piramiden vormen gouden piramidegouden piramiden vormen gouden piramide

Het grondvlak van de piramide, het vierkant, vertegenwoordigt het leven op aarde. Samen met de vier driehoeken van de piramide, geven ze het doel van het menselijke bestaan weer. Namelijk: De twee hoeken op de basis van elke driehoek geven de dualiteit, de polariteit op aarde en in de mens aan. Deze dualiteit dient de mens door ervaring naar non-dualiteit, naar 1, te brengen. Dus van 2 naar 1 transformeren, naar de bovenste hoek van de driehoek, naar de punt van de piramide.

De vier zijden van de piramide duiden er op dat de mens alle kanten van het leven op aarde en daarmee alle kanten van zichzelf dient te ervaren en zo volledig te transformeren naar 1.

De onderste piramide bestaat uit 15 gouden piramiden die samen 1 gouden piramide vormen. Deze piramide laat het transformatie proces op aarde zien wat 100 procent gespiegeld wordt in de bovenste piramide die het geestelijke proces verbeeldt. 24 karaat goud op museum karton, 60 x 60 cm.

i m p r e s s i e   v a n   e e n   o n t w e r p   p r o c e s :

 
 
 

i d e n t i t y  

Gouden poort, alleen maar goud, spirituele kunst

Monochroom puur goud en het ontbreken van een vorm is het volmaakte beeld van het Zelf. Je ziet niets, alleen goud. Hart vullend door alleen maar te kijken. Laadstation en zendstation tegelijk, zeer krachtig en Liefdevol. Het is mijn favoriete werk en onovertrefbaar in schoonheid en werking; het omvat en zegt alles. Het Zelf in beeld en in ervaring.

identity is synonymous with oneness and sameness.. 61 x 61 x 4 cm, 24 karaat bladgoud, plexiglas.

 

s y m b o o l   v a n   H e t   G o u d e n   H a r t

het Gouden Hart in 24 karaat bladgoud

De rode driehoek staat voor de geestelijke opgave van de mens, het één Zijn realiseren. De twee hoeken op de basis van de driehoek staan voor de dualiteit, het aardse leven met haar tegenstellingen. De top van de driehoek staat voor de non-dualiteit, voor één. Het gouden hart  vertegenwoordigt het omnipresent principe van hetZelf. De rode driehoeken en de gouden driehoek in het midden staan voor de schat in het hart van de mens. 61 x 61 x 4 cm en 91 x 91 x 4 cm., plexiglas.

 

l i e f d e   r e a l i s a t i e 

2 x een gouden hart en zo gelijk aan het hart van God

Dit is het beoogde resultaat van het geestelijke werk zoals weergegeven in het symbool van Het Gouden Hart. De rode driehoek is getransformeerd in een gouden hart. Het doel is bereikt: Mens en Liefde zijn bewust één. Samen: Het Zelfde. 91 x 91 x 4 cm., plexiglas.

 

G O D

goud

God in go(u)d. 40 x 40 x 4 cm., plexiglas.

 

 

T W e e   l e m n i s c a t e n

De rode lemniscaat vertegenwoordigt de mens, de gouden God

De rode Lemniscaat staat voor de mens en de gouden voor Liefde. Een Lemniscaat is gebaseerd op de cirkel waarvan een deel een draai van 180 graden heeft gemaakt tot dat er twee gelijke delen zijn ontstaan. Hier wordt bedoeld dat de mens en Liefde in de basis gelijk zijn en dat dit wordt gerealiseerd en gesymboliseerd door de ontvouwing van de Lemniscaat tot de cirkel. De Lemniscaten zijn in het midden met elkaar verbonden. Dit betekent dat wanneer de mens zich ontvouwt dat de Liefde in de zelfde mate zich ontvouwt. 91 x 91 x 4 cm., plexiglas.

 

G o u d e n   h a r t e n 

zes gouden harten vormen de Davidster

Zes harten vormen het zegel van Solomon, ook wel Davidster genoemd. Het is een universeel symbool dat bij verschillende religies teruggevonden wordt, zoals bij de islam en het jodendom. 91 x 91 x 4 cm., plexiglas.

 

i   a m   i n 

goud

ik

Mijn aard is Liefde

stilte en niet

Mijn vorm, grenzeloos

leeg en vol

Ik adem in jou

bewoon jouw hart

Hou net zo veel van Mij

als Ik van Jou

i is the name of God and of You and Me. 24 karaat bladgoud, 91 x 91 cm. Plexiglas

 

h y p e r k u b u s

het universum uitgelicht, hyperkubus

91 x 91 x 4 cm., plexiglas

 

D e   Z o n ,   d e   z o o n

Cirkel en goud is God

Zon en zoon verschillen fonetisch en qua letters weinig en dat is net zo in het Engels: sun en son. 61 x 61 cm., zuurvrij papier.  

Alle teksten en afbeeldingen © nenno de zoete

 

v o o r   e c h t e   k u n s t :

https://amrithdezoete.com/